• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.82   +0%
 •  
  OMG
  ¥24.28   +3.23%
 •  
  NLF
  ¥1.81   +0%
 •  
  PPT
  ¥22.7   +3.42%
 •  
  REP
  ¥88.99   +0%
 •  
  ¥7.21   +2.85%
 •  
  INT
  ¥1.41   -1.4%
 •  
  CT
  ¥1.67   +0%
 •  
  DCC
  ¥117.58   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥45000.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥1603   +1.72%
 •  
  RCO
  ¥25   +3.78%
 •  
  PFT
  ¥6.02   -2.9%
 •  
  BCH
  ¥3188.11   +0%
 •  
  LTC
  ¥401.9   +1.81%
 •  
  INT
  ¥0.21   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  OMG
  ¥3.23   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.11   +0%
 •  
  REP
  ¥12.66   +0%
 •  
  ¥1.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥6180   +0%
 •  
  CT
  ¥0.24   +0%
 •  
  DCC
  ¥17.8   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥298.01   +0%
 •  
  RCO
  ¥3.46   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.09   +0%
 •  
  BCH
  ¥445   +0%
 •  
  LTC
  ¥55.98   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   -8.91%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
Coinyee > 帮助中心 > PFT(PFT)简介
PFT(PFT)简介

  Public Financial Trade Chain以PFT Token(简称PFT)为媒介,利用区块链技术,结合金融产业和金融生态链上的应用和商业场景,基于智能合约和Token系统,由Public Financial Trade Chain 基金会打造的一个全球金融交易云智能平台,致力于实现全球金融交易数据产业去中心化、真实化、公平化、透明化。通过区块链技术及应用将全世界发生的金融交易数据价值化,并为需求人的金融行为提出一个依据于现有数据库生成的参考指导。
  总量:1亿

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多