• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.96   +0.14%
 •  
  OMG
  ¥15.15   +0.33%
 •  
  NLF
  ¥1.15   -2.54%
 •  
  PPT
  ¥20.39   +6.81%
 •  
  REP
  ¥84.5   +4.32%
 •  
  ¥7.11   -0.42%
 •  
  INT
  ¥1.02   +0%
 •  
  DCC
  ¥115   +4.07%
 •  
  CT
  ¥1.02   -1.92%
 •  
  ¥680.21   +1.49%
 •  
  ECO
  ¥0.03   -2.55%
 •  
  BTC
  ¥24000   -1.63%
 •  
  ETH
  ¥651.99   -3.55%
 •  
  RCO
  ¥17.7   -3.54%
 •  
  PFT
  ¥14.11   +0.79%
 •  
  LTC
  ¥175   -0.17%
 •  
  INT
  ¥0.14   +26.09%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +3.75%
 •  
  OMG
  ¥1.33   +16.22%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥0.98   -6.67%
 •  
  CT
  ¥0.14   -8.81%
 •  
  BTC
  ¥3410   +278.47%
 •  
  ¥100.01   -8.24%
 •  
  DCC
  ¥14.2   -45.38%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥92.4   +4.64%
 •  
  RCO
  ¥2.55   +2.49%
 •  
  PFT
  ¥1.99   +2.05%
 •  
  LTC
  ¥24.2   -1.22%
 •  
  NLF
  ¥0   +2.08%
 •  
  OMG
  ¥0   +10.37%
 •  
  PPT
  ¥0   -1.58%
 •  
  REP
  ¥0   -10.7%
 •  
  ¥0   -0.69%
 •  
  INT
  ¥0   -2.38%
 •  
  DCC
  ¥0   -46.99%
 •  
  CT
  ¥0   -2.33%
 •  
  ¥0.03   +-0%
 •  
  ECO
  ¥0   -1.74%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +2.3%
 •  
  RCO
  ¥0   -0.53%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
Coinyee > 帮助中心 > PFT(PFT)简介
PFT(PFT)简介

  Public Financial Trade Chain以PFT Token(简称PFT)为媒介,利用区块链技术,结合金融产业和金融生态链上的应用和商业场景,基于智能合约和Token系统,由Public Financial Trade Chain 基金会打造的一个全球金融交易云智能平台,致力于实现全球金融交易数据产业去中心化、真实化、公平化、透明化。通过区块链技术及应用将全世界发生的金融交易数据价值化,并为需求人的金融行为提出一个依据于现有数据库生成的参考指导。
  总量:1亿

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多