• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.7   +0%
 •  
  OMG
  ¥47   -5.81%
 •  
  NLF
  ¥3.67   +3.97%
 •  
  PPT
  ¥44.01   -1.43%
 •  
  REP
  ¥225.32   -22.3%
 •  
  ¥11.38   +0.09%
 •  
  INT
  ¥1.57   +1.29%
 •  
  CT
  ¥2.78   -1.07%
 •  
  DCC
  ¥130.13   -5.63%
 •  
  ECO
  ¥0.05   -0.37%
 •  
  BTC
  ¥49252   -1.59%
 •  
  ETH
  ¥3090   -0.35%
 •  
  RCO
  ¥31.77   +0.09%
 •  
  PFT
  ¥5.44   +1.68%
 •  
  BCH
  ¥5200.4   -1.9%
 •  
  LTC
  ¥559.6   +1.19%
 •  
  INT
  ¥0.26   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.63   +0%
 •  
  OMG
  ¥6.82   +0%
 •  
  PPT
  ¥6.45   +0%
 •  
  REP
  ¥28.8   +0%
 •  
  ¥1.7   +0%
 •  
  BTC
  ¥7314   +0%
 •  
  CT
  ¥0.44   +5.26%
 •  
  DCC
  ¥37.99   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥655   +0%
 •  
  RCO
  ¥4.75   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.8   +0%
 •  
  BCH
  ¥768.33   +0%
 •  
  LTC
  ¥81   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
Coinyee > 帮助中心 > PFT(PFT)简介
PFT(PFT)简介

  Public Financial Trade Chain以PFT Token(简称PFT)为媒介,利用区块链技术,结合金融产业和金融生态链上的应用和商业场景,基于智能合约和Token系统,由Public Financial Trade Chain 基金会打造的一个全球金融交易云智能平台,致力于实现全球金融交易数据产业去中心化、真实化、公平化、透明化。通过区块链技术及应用将全世界发生的金融交易数据价值化,并为需求人的金融行为提出一个依据于现有数据库生成的参考指导。
  总量:1亿

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多